Høyre.

Har gått gjennom syv sider av Høyres Stortingsvalgprogram for å se hva de sier de vil gjøre.
Fra Side 10 til side 17.

Motsigelser:
Mindre byråkrati og rapporteringskrav OG karakterer fra 5. klasse. (s11-12).
Mindre byråkrati OG anonym retting av prøver (prøvene må sendes)(s12-13.
Mindre byråkrati OG Kvalitetsportal hvor informasjon innhentes fra alle barnehagene (s10 og 12).
Mindre byråkrati OG tilsyn av barnehagene (S10 og 12).
Vil ha færre lover og regler OG lovfeste en likebehandling av offentlige og private barnehager (S10).
Vil ha lavere skatt OG mer av masse som koster penger.

koster penger:
Økt lønn til lærere (s13).
Lærerutdanningen blir femårig masterutdannelse (s13).
Gratis pc til elever med lese- og skrivevansker (s12).
Etablere en felles IT-plattform for skolen (s12).
Livslang rett til videregående opplæring (s12).
Nye karriereveiledere (s13).
Økt inntakskrav til lærerutdannelsene (da må lønnen økes betraktelig for å ha samme antall søkere) (s13).
Styrke pedagogtettheten og videreutdanne barnehage-ansatte (s10).
Uavhengig tilsyn av barnehagene (s10).
Kvalitetsportal hvor informasjon innhentes fra alle barnehagene (s10).
Økte krav til norskferdigheter for ansatte i barnehager (s10).
Styrke skolehelsetjenesten (s12).
Rådgivere må ha mer etterutdanning (s12).
Legge til rette for at skolene sikrer daglig fysisk aktivitet for elevene (s12).
Sikre et bredt folkehøgskoletilbud (hvis de bare vil ha det slik det er fra før av, er det ikke en bedre og ny løsning) (s12).
La elevene evaluere undervisningen (mer rapportering)(s12).
Anonym retting (lærere kan ikke rette prøver rett etter at de har samlet de, de må utveksle prøver med en annen lærer, og det involerer mer arbeid uansett hvordan du vender på det, og det er nok til at det merkes på nasjonalt nivå)(s12).
Etablere en teknologisk skolesekk? (s12).
Øke lærlingtilskuddet (s14).
Endre privatskoleloven og tillate bransjedrevne opplæringsløp i hele eller deler av yrkesfagene og Stimulere til nye samarbeidsmodeller mellom bransjer og offentlige skoler (s14).
Øke grunnfinansieringen til utdanningsintitusjoner (s15).
Øke opptakskapasiteten innen ingeniør- og teknologifag (s15).
Innføre studiestøtte til førsteåret av bachelorstudier i ikke-vestlige land og til freshman-året av studier i USA (s15).
Bygge flere studentboliger (s15).
Styrke tekniske fagskoler og gjeninnføre statlig finansiering av fagskolene (s15).
Styrke NOKUT (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) (s15).
Styrke forskningsinnsatsen for å nå målet om at forskning skal utgjøre 3 prosent av BNP innen 2030 (17 år fram i tid? Ingen mål er mer enn 4 år fram i tid om de vil gjennomføres)(s16).
Etablere nytt forskningsfond innenfor statens pensjonsfond utland, der avkastningen skal øremerkes til forskning, ingen andre ting vi kan trenge om 17 år (s16).
Øke investeringene i avansert vitenskapelig utstyr og annen infrastruktur for forskning (s16).
Styrke forskningsårdet åpne programmer (styrke betyr “gi mer penger”)(s16).
Styrke programmer for kommersialisering av forskningsresultater og sikre økte midler i såkornfondene (s16).
Stimulere til mer forskning i næringslivet (snu og vend alt du vil, det vil koste penger)(s16).
Gjeninnføre gaveforsterkningsordningen (s17).
Styrke den næringsrettede forskningen (s17).
Øke antallet rekrutteringsstillinger (s17).
Etablere en statlig stipendordning som gir norske forskere mulighet til å forske og undervise ved fremdragende utenlandske institusjooner, og en tilsvarende ordning for å trekke internasjonalt ledende forskere til Norge (s17).
Etablere hurtig-behandling av søknader om oppholds- og arbeidstillatelse for utenlandske forskere (s17).
Sikre statlig finansiering av sentrale kulturinstitusjoner (s17).
Flere gaveforsterkningsordninger, denne gangen for kunst og kultur istedenfor utdanning (s17).
Opprettholde en sterk norsk filmproduksjon og styrke regionale filmfond og sentre (s17).
Innføre insentivordning for utenlandsk filmproduksjon i Norge (s17).
Styrke det frie feltet, korps- og korbevegelsen (s17).
Bedre tilbudet ved kulturskolene (s17).

Sparer penger slik at man kan kutte skatt:
Ingen konkrete tiltak.

Høyres valgprogram er full av ting som koster penger, fulle av tiltak som motsier hverandre, og består av svært få konkrete ord om hvordan de vil senke skatten uten å enten ha underskudd eller kutte velferd. “nye ideer og bedre løsninger” er noe de sier uten å kunne bevise det. Og resultatet? Folk spiser det opp og vi vil nok få Høyre-regjering.
Jeg håper folk bruker hundrevis av timer på å bestemme hvem som er best for folket før de stemmer, fordi Høyre-stemmer jeg møter nekter å bruke mer tid på saken fordi de tror de er med i flertallet, som om flertallet automatisk vet best. Diskusjoner med Høyre-stemmer ender etter tre replikker med “jeg har rett hvis flertallet stemmer Høyre” (det er det de sier, med andre ord).
Jeg vet ikke hvilket parti som er best for folket, jeg har ikke brukt et årsverk på å finne det ut, jeg håper bare at gjennomsnittets stemme har brukt nok tid på saken til å velge det som er den riktige blandingen partier.
Jeg mener det ville vært dumt å endre på ting som vi vet funker og tok oss gjennom finanskrisen. Så jeg blir nok å stemme Arbeiderpartiet, fordi de sier de vil holde skattenivået og velferden slik den er, og ikke gjøre landet konkurs med silkeglatte veier og skattekutt. Så uansett hva har Stortinget godt av å ha Arbeiderpartiet til stede.

Skattekutt er som å kutte i sparingen, ja, du kan kortsiktig kjøpe mer dilldall du ikke trenger for å imponere folk du ikke liker, men når du virkelig trenger penger har du bare masse dilldall som ble ødelagt dagen etter garantien gikk ut, ingen oppsparte midler (å betale inn i skattesystemet er som å spare opp midler til du trenger det, feks når du blir syk, arbeidsledig, gammel).

Det er pussig at Norge, som tilsynelatende har gjort alt rett (vi er på toppen på alle statistikker det er bra å være på toppen av), nå ser utover etter bedre løsninger, istedenfor å utvikle løsninger selv. Det er pussig at vi ser til andre land sine veier og tenker “slike veier vil vi ha”, når de er konkurs på grunn av det de har gjort, som kan inkludere veiene. Det er pussig at vi ser på deres lavere skattenivå og tenker “jeg vil ha det der!” når det har ført til at landenes befolkninger lever i fattigdom nærmest på matrasjonering. Det er pussig at vi ser til USA når vi vil lære hvordan vi kan hjelpe industri, når USA tjener mer på finansielle tjenester enn tradisjonell industri. Det er også pussig at noen ser etter andre lands styreformer, når Konstitusjonelt monarki funker utmerket for oss. Vi ligger på toppen, ikke se nedover for tips om hvordan man klatrer høyere.
Vi er i posisjonen at vi må tenke ut nye ting, fordi vi har ingen over oss å herme etter.

PS: jeg kan være enig i noen av Høyres påståtte tiltak, men da kun om midlene kommer fra å tette hull i skatteloven eller implementering av toppskatt Nivå 3. Ikke hvis det resulterer i underskudd eller kutt i andre utgiftsposter.

Vist 101 ganger. Følges av 1 person.
Annonse